BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülden AYNACI
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KLİNİK ÖĞRENME ORTAMININ PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ
 
Hemşirelik lisans eğitimi uzun zamandır sağlık sektörüne insan kaynaklarının sağlanmasında önemli bir gereklilik olmuştur. İyi klinik hemşireler, hem tıp alanında derinlemesine bilgiye hem de büyük klinik deneyime sahip olan hemşirelerdir. Profesyonel bir hemşire olmak için, zorlayıcı öğrenme süreçlerinden geçmelidirler, temel becerilerini geliştirmek için klinik alanlarda uygulama şarttır. Klinik öğrenme ortamı, öğretme sürecini etkilemektedir. Öğrenciler için uygulama ortamlarında; klinik teknoloji, diğer insanlarla etkileşimler, doktorlar, hastalar, aile üyeleri ve hemşireler potansiyel kaygı unsurları olabilir. Hemşirelik lisans eğitimlerinde klinik öğrenmenin rolü kanıtlanmıştır ve klinik eğitimden azami fayda sağlanması gerekmektedir. Çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin klinik ortamda karşılaşabilecekleri engellerle ilgili algılarının kapsamlı bir resmini sunmaktır. Çalışmamız, Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik lisans öğrencileriyle Kasım 2019- Mart 2020’de yapılmıştır. Klinik öğrenme ortamı ölçeği (KÖOÖ) kullanılmıştır; 42 maddeden oluşmaktadır. Ölçek iki versiyona sahiptir; “gerçek öğrenme ortamı”; “tercih edilen öğrenme ortamı”. Öğrencilere gerçek öğrenme ortamlarının psikososyal özelliklerini algılamalarını ve tercih edilen veya ideal öğrenme ortamını nasıl düşündüklerini sorar. Altı alt ölçekten oluşur: kişiselleştirme, öğrenci katılımı, memnuniyet, görev yönelimi, öğretme inovasyonu, bireyselleştirme. Çalışmamızda, kişiselleştirme ve öğrenci katılımı alt ölçeklerinden aldıkları puanlar gerçek öğrenme ortamında yüksekken; memnuniyet, öğretme innovasyonu, bireyselleştirme; tercih edilen ortamında yüksekti. 4.sınıfların toplam ölçek puanları, her iki ortam için 1.,2.,3. sınıflardan yüksekti. Hemşirelik lisans eğitiminin amacı, profesyonel hayatta güvenli, yetkin ve şefkatli bakım sağlayabilen, donanımlı hemşireler yetiştirmektir. Öğrencilere; yapıcı, olumlu bir klinik öğrenme deneyimi sağlamak önemlidir. Klinik öğretim; mesleki eğitimin kalbidir. İyi bir klinik ortam; eğitim kurumları, eğitimciler, klinik personeli arasında iyi bir işbirliğiyle kurulabilir. Anahtar Kelimeler: hemşirelik lisans eğitimi, klinik öğrenme ortamı, klinik öğrenme ortamı ölçeği

Anahtar Kelimeler: hemşirelik lisans eğitimi, klinik öğrenme ortamı, klinik öğrenme ortamı ölçeği 


Keywords: