BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ÖZCAN
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YAŞADIKLARI SAĞLIK SORUNLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: İnternet bağımlılığında risk altında olan ergenler ve çocuklardır. İnternet kullanım süresinin artması, bilinçsiz kullanılması ve iletişimden doyum almanın internet bağımlılığına olan yatkınlığı arttırdığı belirtilmektedir. Bu nedenle çalışma ilköğretim öğrencilerinin internet bağımlılığı ve yaşadıkları sağlık sorunlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini, Avanos ilçesinde en kalabalık olan bir ilköğretim okulu öğrencilerinin tümü (N=369) oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmamış, çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenci ile araştırma sonlandırılmış ve evrenin %80’ine ulaşılmıştır. Veriler; Tanımlayıcı Anket Formu, Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu (YİBT-KF) ile toplanmıştır. Araştırmada etik izin alınmıştır. Katılımcılardan sözel onam alınmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, Shapiro-Wilk, Kruskall Wallis, Mann Whitney U kullanılmıştır. Tüm analizlerde p<0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin; %44.9’u 13 yaşında, %55.9’u kız, %28.8’i 8. sınıf, % 24.8’i 7. sınıfta, ebeveynlerinin eğitim durumu ise annelerin % 12.3’ü okur yazar değil ya da sadece okur yazar; babaların ise %52.1!i lise ve üstü eğitime sahiptir. Öğrencilerin % 28.3’ü zayıf, %8.1’i şişman; % 25.9’u sırt ya da boyun ağrısı; %29.3’ü görme sorunu; 65.3’ü uyku sorunu yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin YİBT-KF puan ortalama değeri 22.27 ± 8.484 ve %38.8’i okul başarısı orta düzeydedir. Öğrencilerin cinsiyet, okul başarısı, sırt ağrısı, görme sorunu, uyku sorunu ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel olarak fark varken (p< 0.05); okuduğu sınıf, anne ve baba eğitimi, ailenin ekonomik durumu, anne baba ilişkileri ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır ( p >0.05). Sonuç: İnternet kullanımının artması, ‘internet bağımlılığı’ için risk teşkil edebileceği ve internet bağımlılığının yaşam alanlarında çeşitli sorunlar yaratıp öğrencilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebileceği göz önüne alındığında, tüm bu bulguların risk gruplarının saptanması, sağlık sorunlarının belirlenmesi ve önlenmesi aşamalarında yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Öğrencilere; interneti daha bilinçli kullanma ilgili eğitim ve danışmanlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ilköğretim öğrencileri, internet bağımlılığı, sağlık sorunları 


Keywords: