BİLDİRİ DETAY

Ezgi CESUR ÖZMEN, Şule ECEVİT ALPAR
KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA YATIŞ POZİSYONUNUN PERİFERİK OKSİJEN SATURASYON DÜZEYİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışma, kalp yetersizliği hastalarında farklı yatak başı açılarında (30, 45, 60 derece) sağ lateral ve supine pozisyonun periferik oksijen saturasyonuna etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntemler: Araştırmanın örneklemini 1 Ocak – 1 Ekim 2017 tarihleri arasında kardiyoloji kliniğine yatışı yapılan ve örnekleme alınma kriterlerini karşılayan 60 hasta oluşturdu. Araştırmacı tarafından Veri Toplama Formu kullanıldı. Veri Toplam Formu sosyo demografik özellikler, sağlık hikayesi, uygulama öncesi fizyolojik parametreler ve uygulama olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Yatak başına açı verilirken trigonometriden yararlanıldı. Yatağın hareket eden baş kısmı mezura ile 80 cm olarak ölçüldü. Sinüs (karşı kenar/ komşu kenar) 30 derece 1/2’ ye eşit olduğundan yatak başının en yüksek kısmının yatak düzlemine olan dik uzaklığı 40 cm olmalıdır. Dolayısıyla 30 derecelik açı oluşturmak için yatak başı 40 cm kaldırıldı. Trigonometrik işlemler diğer açılar (45, 60) için de tekrarlandı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için Number Cruncher Statistical System 2007 Statistical Software programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma vb.) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında pozisyon ve açı değişkenlerinin periferik oksijen saturasyonu, radyal nabız değerleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla General Linear Model analizi gerçekleştirildi. Pos Hoc değerlendirmeler Bonferroni düzeltmeli test ile değerlendirildi. Bulgular: Yatak başı 60 derece olduğunda elde edilen periferik oksijen saturasyonu değerleri; diğer açılarda (30, 45 derece) iken elde edilen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olarak saptandı (sırasıyla, p:0.002, p:0.001). Sonuç: Her bir pozisyona göre açı değerlendirildiğinde yatak başı yükseldikçe hastaların periferik oksijen saturasyonlarının azaldığı saptanmıştır. Bu grup hastaların yatak başının 30 derece yükseltilerek supine pozisyonunda yatırıldığında, yatak başı 60 dereceye yükseltilmek isteniyorsa hastaya sağ lateral pozisyon verilmesinin daha uygun olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Yatak başı yüksekliği, Yatış pozisyonu, Periferik oksijen saturasyonu, Pulse oksimetre, Doku oksijenasyonu. 


Keywords: