BİLDİRİ DETAY

Bahar ÇİFTÇİ, Gülçin AVŞAR
KRONİK KALP YETMEZLİĞİNE YÖNELİK KLİNİK RUTİNE KONULAN HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, kronik kalp yetmezliğine yönelik klinik rutine konulan hasta eğitiminin değerlendirilmesidir. Materyal ve Metot: Bu araştırmada tek gruplu ön test-son test yarı deneme modeli kullanıldı ve araştırma iki aşamada gerçekleştirildi. Araştırmanın birinci aşamasını 8 hemşire, ikinci aşamasını ise araştırma kriterlerine uyan 31 KKY hastası oluşturdu. Araştırma’nın verileri Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde Ağustos 2016-2017 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın birinci aşamasında Hemşirelere "Hemşire Tanıtım ve Hasta Eğitimini Değerlendirme Formu" uygulandıktan sonra hemşirelerle üç oturum ve iki toplantı yapılarak "Planlı Hasta Eğitimi Yapıyorum" eğitimi verildi. Hasta eğitim odası oluşturuldu ve eğitim materyalleri hazırlandı. Hemşirelere verilen eğitimler tamamlandıktan sonra araştırmanın ikinci aşamasına geçildi. KKY’li hastalara klinik hemşireler tarafından verilen hasta eğitiminin hastalarının kalp yetmezliği sağlık davranışlarına, öz bakım güçlerine, tekrarlı yatışlarına ve memnuniyet düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi için gerekli formlar dolduruldu. Aynı formlar hastalar taburcu olduktan sonra ve 3 ay sonra telefonla aranarak tekrar doldurtuldu. Veriler yüzdelik dağılımı, Oneway-Anova, ki-kare, Tukey testi ve t-testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya başlamadan önce hemşirelerin %37.5’inin planlı hasta eğitimi verdiği ve hastaların %87.9’unun daha önce hiç hasta eğitimi almadığı saptandı. Hastaların KYSDÖ eğitim öncesi puan ortalaması 47.42±11.69, eğitim sonrası puan ortalaması 63.66±11.12 ve eğitimden 3 ay sonraki puan ortalaması ise 66.25±25.00 olarak saptandı. Gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). “Öz Bakımı Sürdürme” alt boyutunun gruplar aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05), “Öz Bakım Yönetimi” alt boyutunun gruplar aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05), “Öz Bakım Sağlamada Kendine Güven” alt boyutunun gruplar aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). Araştırmada, hasta eğitiminin hastaların tekrarlı yatışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi (p>0.05). Yapılan hasta eğitimi ile hastaların %75.8’inin konuların yeterliliğinden, %93.9’unun konuların yararlığından, %84.8’inin eğitmenin bilgisinden çok memnun oldukları tespit edildi. Sonuçlar: Hasta eğitiminin, hastaların KKY sağlık davranışlarını arttırdığı, hastaların öz bakımını sürdürmesini, öz bakımını yönetmesini ve öz bakımını sağlarken kendine güvenmesini geliştirdiği, hastaların eğitimden çok memnun oldukları fakat hastaların tekrarlı yatışları üzerinde etkisinin olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hasta eğitimi, Hasta memnuniyeti, Kalp yetmezliği, Özbakım, Sağlık davranışları, Tekrarlı yatış 


Keywords: