BİLDİRİ DETAY

İbrahim ÇETİN
ÖRNEK BİR UYGULAMA İLE ELEKTRONİK FORMLARIN HEMŞİRELİK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI
 
Hemşirelikte, uygulama pratiği gibi teorik eğitim sürecinin de öğrenci ile etkileşimli olarak sürdürülmesi gerekir. Buna karşın akademisyen yetersizliği, öğrenci sayısının yıllar içinde artması, fiziki koşul/donanım yetersizlikleri gibi nedenler akademisyen-öğrenci etkileşimini güçleştirerek eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir. Hemşirelik eğitimini zorlaştıran tüm faktörlere karşın internet teknolojilerindeki gelişmeler eğitimi destekleyecek çeşitli araçlarda sunmaktadır. Çalışmamızda Google Formlar uygulamasının hemşirelik eğitiminde bir araç olarak kullanılması, örnek bir çalışma üzerinden ele alınmıştır. Yöntem: Hemşirelik öğrencileri ile kardiyovasküler hastalıklarda cerrahi ve dahili bakım konusunun işlenmesinde Google Formlar uygulaması öğretime yardımcı bir araç olarak kullanıldı. Konu, 123 kişilik kalabalık bir sınıfta 2 gün içinde işlendi. Araştırmacı tarafından geliştirilen formlar konunun işlenişinden 3 gün önce, ders günlerinde ve 3 gün sonrasında öğrencilere uygulandı. Amaç: Çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. İlki, Formlar uygulamasının hemşirelik eğitiminde bir araç olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir. İkincisi, bu deneyimin sağladığı faydaların, yaşanılan güçlüklerin ve öğrenci değerlendirmelerinin belirlenmesidir. Böylelikle geleceğe dönük etkili öğretim araçlarının geliştirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bulgular: İlk uygulamaya katılım oranı % 65.8, ikinci uygulamaya katılım oranı % 64.2, son uygulamaya katılım oranı % 52.8 olarak gerçekleşti. Çalışmanın değerlendirilmesi de Google Form ile yapıldı ve katılım oranı % 56,9 oldu. Değerlendirmeye katılan öğrencilerin % 97’si formların konunun işlenmesinde bir araç olarak kullanılmasını yararlı bulduklarını belirtti. Öğrencilerin uygulamaya katılamama nedenleri ise unutkanlık, zaman ayıramama ve internet erişiminin yetersizliği olarak belirlendi. Sonuçlar: Pratikte yaşanan aksaklıklara karşın, form uygulaması ders işlenişine çeşitli katkılar sağladı. Bunlardan bazıları; derse ilginin artması, öğrencilere kendi fikir ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sağlaması, akıl yürütme ve analiz yapmaya yönlendirmesi, derse aktif katılımın artmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Bilişimi, Eğitim ve İnternet 


Keywords: