BİLDİRİ DETAY

Fatma EKER
PSİKİYATRİDE KULLANILAN İLAÇLARIN ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PSİKOFARMAKOLOJİ ÇARKI MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüz eğitim sisteminde öğrenci, öğrenme ortamının nesnesi olmaktan çıkıp öznesi haline gelmeye başlamıştır. Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak stratejiler günümüz eğitiminde çok daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin aktif olarak katılarak psikiyatri alanında en çok kullanılan ilaçlar konusunu çalışabilecekleri “Psikofarmakoloji Çarkı” materyalinin kullanılabilirliği incelenmiştir. Çalışmamız Psikiyatri Hemşireliği dersi müfredatında bulunan “Antipsikotikler”, “Anksiyolitikler”, “Antidepresanlar”, “Duygudurum düzenleyiciler” ve “Antiparkinson” ilaçlar konularının kazanımlarına uygun olarak tasarlanmış “Psikofarmakoloji Çarkı” materyalinin kullanılabilirliğinin incelenmesi ve geliştirilen materyalle ilgili öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çark hazırlanırken 24 ilaç etken maddenin bulunduğu dış daire içinde, “ilacın ticari isimleri”, “ ilaç formu ve dozu”, “ilacın türü” ve “ yan etkiler” pencerelerinin bulunduğu iç daire oluşturulmuş, dıştaki çark döndükçe ilacın etken maddesine denk gelen ok doğrultusunda pencerelerden görünen o ilaca ait bilgilerin eşleşmesi sağlanmıştır. Bu amaçla, hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinden 60 kişilik gönüllü grup seçilerek ilaçlarla ilgili 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan öntest uygulanmış, puanlara göre 30’ar kişilik iki gruba ayrılmışlardır. Deney grubundaki öğrencilere Psikofarmakoloji Çarkı materyali ile psikiyatride kullanılan ilaçlar konusu anlatılmış konuyla ilgili çalışma kâğıtları dağıtılarak çalışma kâğıtlarında konuyla ilgili olan cevaplarını Psikofarmakoloji Çarkı materyalinden kontrol etmeleri istenmiş ve her öğrencinin materyali kullanması sağlanmıştır. Uygulama sonrasında ilaçlar ile bilgilerini ölçen sontest ile materyalle ilgili görüşleri yazılı olarak alınmıştır. Kontrol grubuna bir gün sonra son test uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda psikiyatride kullanılan ve yan etkileri çok olduğu için kavranması zor olan ilaç öğretiminde ya da öğrenilen bilgileri sahada kullanmada Psikofarmakoloji Çarkı materyalinin etkili olduğu, deney grubundaki öğrencilerin son test puanlarındaki artış ve araştırmacıların gözlemlerinden elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, İnovasyon, İnteraktif Öğretme Yöntemleri 


Keywords: