BİLDİRİ DETAY

Arzu BAHAR, Bahar ATALAY
PSİKOMOTOR BECERİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLARAK AKRAN DESTEKLİ EĞİTİMİN KULLANIMI ÖRNEĞİ
 
Hemşirelik eğitiminde psikomotor beceri eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda hemşirelik psikomotor beceri eğitiminde sınıfların kalabalık olması, klinikte öğrencilere klinisyen hemşireler tarafından verilen desteğin azalması gibi sorunlar nedeniyle demonstrasyon, anlatım yöntemi gibi geleneksel öğrenim metotları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hemşire eğiticiler geleneksel yöntemler yerine alternatif eğitim yöntemlerine yönelmişlerdir. Akran eğitim modeli aktif öğretim metotlarından biri olup sosyal grup çalışmaları, psikomotor beceri eğitimlerinde de kullanılmaktadır. Çalışma akran eğitimi modelinin psikomotor beceri eğitiminde etkinliğini değerlendirmek amacıyla yarı deneysel türde bir araştırma olarak yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, birinci sınıfta okuyan ilk kez hemşirelik beceri eğitimi alacak olan 64 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Örneklemdeki 32 öğrenci rastgele randomize yöntemle kontrol grubuna, kalan 32 öğrenci ise deney grubuna atanmıştır. Deney grubuna akran destekli eğitimi modeli ile solunum sistem beceri eğitim verilirken, kontrol grubuna ise bu eğitim klasik demonstrasyon yöntemi ile ilgili dersin öğretim üyesi tarafından verilmiştir. Araştırmada veriler anket formu ve objektif yapılandırılmış klinik sınav(OSCE) uygulanarak elde edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda her iki grupta OSCE sınav skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Bununla beraber deney grubundaki öğrencilerin % 82’si bu yöntemden memnun olduklarını ifade etmiştir. Sonuç olarak akran destekli eğitim modeli hemşirelikte beceri eğitimine katkı sağlayabilir. Akran destekli eğitim modeli beceri eğitiminde geleneksel eğitim modelleri yerine bir alternatif olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Psikomotor Hemşirelik Becerisi, Hemşirelik Öğrencisi, Akran Destekli Eğitim 


Keywords: