BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap TORUN, Osman BİLGİN, M.Aykut ERK, Sunay FIRAT
SAĞLIK BİLIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER PLANLAMAYA YÖNELIK DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Bu çalışmanın amacı hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin, kariyer planlamaya yönelik durumlarının değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 1674 hemşirelik ve ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Örneklemini ise çalışmaya katılmaya onay veren 888 öğrenci oluşturmuştur. Veriler araştırmacıların geliştirdiği sosyo-demografik özellikleri içeren Kişisel bilgi formu ve 2012 yılında Kalafat’ın geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yaptığı Kariyer Geleceği Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, 25 madde ve Kariyer Uyumluluğu, Kariyer İyimserliği ve iş piyasalarına ilişkin Algılanan Bilgi olmak üzere üç alt boyut içermektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin; %74.1’i kadın, %81’i hemşirelik bölümü öğrencisi, %57.8’inin üniversite mezunu kardeşi bulunmamakta, %73.6’sının genel not ortalaması 2.01-3.00 arasında ve %53.4’ü mesleği isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Ölçeğin bu çalışmadaki cronbach alfa değeri 0.87 olarak bulunmuştur. Ölçek alt boyut puan ortalamaları; kariyer uyumluluğu (KU) 40.52±7.04, kariyer iyimserliği (Kİ) 38.74±7.31 ve iş piyasasına ilişkin algılanan bilgi (AB) alt boyut ortalamasının ise 9.30±2.38 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların cinsiyetleri, sınıfları ve mesleklerini isteyerek seçme durumları ile alt boyutlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Sonuç olarak hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği yüksek, iş piyasalarına ilişkin algılanan bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Hasta bakımında etkin rol alacak olan hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin daha etkin kariyer gelişimi ve planlamalarının sağlanması için, eğitim kurumu tarafından gerekli planlamalar yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer planlama, Hemşirelik, Ebelik 


Keywords: