BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Senai YALÇINKAYA, Oğuz DÜZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL
SAĞLIK HİZMET SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİLİK VE PERFORMANS İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Yenilikçilik birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çalışanlar başta olmak üzere hizmet alanlara ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu katkıların en başında zaman tasarrufu gelmektedir. Özellikle yenilikçi bilgisayar yazılım sistemleri sağlık sektörü ile sağlıklı yaşam konusundaki uygulamaların etkin olarak hayatımıza girmesine neden olmuştur. Bilgisayar ve akıllı telefon sistem uygulamaları sağlık hizmet alımı konusunda kullanıcısına ciddi faydalar yaratmakla birlikte, sağlık çalışan ile hizmet sunanlarına da kolaylıklar getirmektedir. Bu durum sağlık çalışanlarının iş performans düzeylerinin artmasına, kalite ve kalite yönetimi konusundaki olumlu dönüşler alınmasına da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada özellikle son yıllarda kullanılan bilgisayar yazılımı ile teknoloji kullanımının sağlık çalışanlarının performans ve iş verimlilik düzeylerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırmamızda ölçekli bir anket kullandık. Bu anket daha öncesinde kullanılmadığı için bir ön teste tabi tuttuk. Ön test için toplam 178 farklı sağlık alanında çalışan araştırmaya dahil oldu. Toplanan veriler SPSS ve Eviews istatistik programları ile analiz edildi. Analiz sonrasında Alpha Cronbach kat sayısı olarak 0,813 değerini elde ettik. Bu değer beklenen değerin üzerinde olması nedeniyle asıl araştırmamıza geçtik. Araştırmaya katılan katılımcılara internet üzerinden “Google Forms” kullanarak katılımcılara ulaştık. Araştırmanın evren ve örneklemini oluşturan toplam 11 büyükşehirde bulunan kamu ve özel hastaneler olmak üzere üniversite hastanelerinde aktif çalışan toplam 3275 sağlık çalışanına ulaştık. Bu katılımcılardan elde ettiğimiz verileri farklı istatistik analiz yöntemleri ile analiz ettik. Analiz sonrasında elde edilen bulgulara göre yenilikçilik ve inovatif gelişmelerin sağlık çalışanlarının iş ile performanslarında ciddi artış sağladığı, daha etkili bir zaman yönetimi kazandıkları, takip ile hasta memnuniyeti konusunda ise ciddi fayda ile katma değer sağlandığı sonucuna ulaştık. Teknoloji kullanımının ayrıca farklı sağlık alanları ile departmanları arasındaki ilişkilerin daha etkili ve kaliteli yönetildiği de saptanan sonuçlar arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Hizmet, Sektör, Yenilikçilik, İnovasyon, Çalışan, Performans, İş 


Keywords: