BİLDİRİ DETAY

Zülfiye BIKMAZ, İlknur Metin AKTEN, Zeynep AVCIOĞLU
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, Türkiye’de sağlık ve hemşirelik alanında çalışan memnuniyetine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Taramada, “çalışan memnuniyeti”, “iç müşteri memnuniyeti”, “employee satisfaction” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından Ekim 2018 tarihinde taranarak bu konuda 128 teze ulaşılmıştır. Bunlardan 14 tanesi Sağlık ve Hemşirelik alanında yapıldığı belirlenmiştir. 2002-2018 tarihleri arasında yayınlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları; tezin yapıldığı anabilim dalı, tez danışmanlarının unvanı, çalışma grubu, tezde kullanılan yöntem, örnekleme yöntemi ve tezde kullanılan veri toplama araçları gibi değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde Excel programı kullanılmış, içerik analizi sürecinde frekans ve kategorisel analiz tekniği kullanılmıştır. İki tanesi doktora ve 12 tanesi yüksek lisans tezine ulaşılmış ve 3 tane tezin erişim kısıtı olduğu belirlenmiştir. Bu konudaki tez çalışmalarının 2013 yılı ve sonrasında artış gösterdikleri görülmüştür. Çalışan memnuniyeti üzerinde çalışılması zor olan konulardan biridir. Ölçümlerde öz-bildirime yönelik tekniklerin kullanılması, çalışanların iş güvencesinin devamına yönelik kaygılarının etkisi altında kalarak yanıtlar vermesi, ulusal kalite değerlendirme sürecinde bildirimi yapılması gibi faktörler ölçüm sonucunun hatalı elde edilmesine sebep olabilmektedir. Örgütsel performansın arttırılmasına yönelik çalışana etki eden faktörleri ortaya çıkarması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması için gerekli olanak sağlayan bu aracın etkili ve amacına yönelik kullanımı örgütsel davranışın önemli konuları arasında yer almaktadır. Sonuç olarak bu çalışmanın, sağlık alanında çalışan memnuniyetine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin odaklandığı noktaları belirleyerek bu konuda çalışacak araştırıcılara yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan memnuniyeti, İç müşteri memnuniyeti, Sağlık, Hemşirelik. 


Keywords: