BİLDİRİ DETAY

Hacer ÜNVER, Gülçin NACAR, Sermin TİMUR TAŞHAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SOSYAL AĞ KULLANIMININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş ve amaç: Günümüzde sosyal ağ yarım milyardan fazla insanı, özellikle genç kullanıcıları dünya genelinde kendine çekmiş durumdadır. Bu çalışma; üniversite öğrencileri arasında sosyal ağ kullanımının toplumsal cinsiyet algısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışma, İnönü Üniversitesi sağlık bilimleri ve hemşirelik fakültelerinde hemşirelik, ebelik ve odyoloji bölümlerinde öğrenim gören 415 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler kişisel tanıtım formu, sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği ve toplumsal cinsiyet algısı ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve pearson korelasyon katsayısı analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmamız da öğrencilerin %95.1’inin cinsiyetinin kadın olduğu ve hepsinin en az bir sosyal ağ kullandığı saptanmıştır. Öğrencilerin %39’unu kişisel bilgisayarının, %73.7’sinin ise istenildiğinde internet erişiminin olduğu ve %91.6’sının günlük internet kullandığı saptanmıştır. Öğrencilerin %39’u sosyal medya aracılığıyla arkadaş edindiğini, %65.5’inin ise sosyal medya üzerinden arkadaşlık teklifi aldığı saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin toplumsal cinsiyet tutum ölçeği puan ortalaması ile sosyal ağlar ölçeği toplam puanı, sosyal ağlar ölçeği araştırma, iş birliği, iletişim kurma, iletişimi sürdürme ve eğlence alt boyutu arasında çok zayıf düzeyde ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç ve öneriler: Çalışmada öğrencilerin sosyal medya ve internet kullanım oranlarının çok yüksek olduğu ve bu iletişim araçlarının arkadaşlık amaçlı kullanımda önemli bir yere sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca zayıf ilişki olmasına rağmen sosyal ağ kullanımı amaçlarının toplumsal cinsiyet algısı ile ilişkili önemli bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Öğrencilerin sosyal ağ kullanım amaçları üzerinden toplumsal cinsiyet algısını geliştirmek için farklı politikaların kullanılması cinsiyete dayalı eşitlikçi yaklaşıma katkı sağlayacağı inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Kullanımı, Toplumsal Cinsiyet Algısı, Üniversite Öğrencileri 


Keywords: